POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu:

www.baxpol.pl.pl

Obowiązuje od: 13 sierpnia 2018 r.

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w Serwisie pod adresem www.baxpol.pl, wprowadzono niniejszą politykę prywatności.

 2. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu jest Bax-Pol Henryk Bartoszewicz, Długa 1/9, 87-165, Cierpice, NIP: 879-026-08-04, REGON: 005741439, zwany dalej administratorem danych.

 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu i usług świadczonych w domenie www.baxpol.pl przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Definicje używane w polityce prywatności to: 

   • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.baxpol.pl, w szczególności formularz kontaktowy, newsletter (odbierz swój rabat),

   • Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter w celu odbioru rabatu lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy,

   • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

Kogo dotyczy ta polityka prywatności? 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie www.baxpol.pl, w szczególności:

   • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (newsletter/odbierz swój rabat),

   • osób kontaktujących się z właścicielem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Czego dotyczy polityka prywatności? 

 1. Osoba, której dane dotyczą pozna najważniejsze informacje, które dotyczą zasad przetwarzania jej danych osobowych, a także praw przysługujących jej w związku z przetwarzaniem.

 1. Ponadto w polityce prywatności dostępne są także informacje o wykorzystaniu plików cookies.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Użytkownika Serwisu? 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

   • wysyłka newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. Serwis wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji.

W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe? 

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

   • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

   • wypełnienie formularza zapisu na newsletter (odbierz swój rabat).

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane? 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług:

   • w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy wymagane jest podanie takich danych, jak: imię, numer telefonu. Podanie danych dodatkowych, jak nazwisko, adres poczty elektronicznej, jest dobrowolne.

   • w przypadku zamówienia newslettera: adres poczty elektronicznej,

Czy podanie danych jest wymagane?

 1. Podanie danych jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez formularz kontaktowy.

 1. W przypadku zamówienia newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania usługi i przesłania rabatu.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.

   • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi (formularz kontaktowy),

   • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą (newsletter).

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

   • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

   • w przypadku newsletter – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

   • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,

   • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a dane są przetwarzane w formie elektronicznej,

   • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

   • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

   • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

 1. W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: sklep@meblewkoszyku.pl.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Czy moje dane mogą zostać przekazane innym odbiorcom danych?

 1. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, automatyzacji newslettera.

Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

W jaki sposób moje dane są zabezpieczone?

 1. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.

 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy

Czy linki do serwisów zewnętrznych również objęte są polityką prywatności?

 1. Administrator danych nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

Czy polityka prywatności może się zmieni

?

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników Serwisu.

 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

W jaki sposób mogę się skontaktować z administratorem danych?

 1. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sklep@meblewkoszyku.pl.

Czy strona używa plików cookies?

 1. Cookies to małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

 2. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 3. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

 4. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

 5. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

 6. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

   • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

 1. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania Serwisu.

 2. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 3. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem Serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 4. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” zgadzasz się na takie użycie cookies, chyba, że postanowisz je wyłączyć w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania Serwisu.

 5. Pamiętaj, że jeśli skasujesz lub wyłączysz pliki cookies Serwisu, możesz napotkać na trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony.